KONSULTACJE W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2017/18:

piątki, 13:30-15:00, pokój 504, Akwarium

WAŻNE UWAGI:

 • Proszę nie przysyłać maili z pytaniami merytorycznymi dotyczącymi szczegółów sprawozdania z laboratoriów lub szczegółów dotyczących zadań domowych z ćwiczeń. Nie odpowiadam na takie maile - do wyjaśnienia problemów tego typu służą konsultacje.
 • Spotkania ze studentami (dyskusje, konsultowanie sprawozdań z laboratoriów, zadań z ćwiczeń lub problemów poruszanych na wykładach) odbywają się tylko i wyłącznie w czasie konsultacji.
 • Dla studentów Kolegium Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, zainteresowanych poprawami kolokwium wykładowego bądź kolokwiów ćwiczeniowych: poprawa (jeden jedyny termin) odbędzie się pod koniec czerwca 2018 roku podczas sesji egzaminacyjnej. Dokładny termin zostanie podany na początku czerwca. Proszę śledzić na bieżąco wpisy.

__________________________________________________________________________

ROZKŁAD 24 GODZINNEGO POBYTU NA TERENIE PŁ W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2017/18 JEST DOSTĘPNY W SEKRETARIACIE CMF.

_____________________________________________________________________________________

E-MAIL:  adam.chudecki@p.lodz.pl

Materiały przydatne do Laboratorium z Fizyki:      

http://cmf.p.lodz.pl/efizyka/  

Materiały pomocne w przygotowaniu do zajęć (opracowania teoretyczne, animacje):    

https://cmf.edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=3

___________________________________________________________________________________

DLA STUDENTÓW BUDOWNICTWA:

Zasady zaliczenia ćwiczeń: 

 • KAŻDY STUDENT PRZED WEJŚCIEM NA SALĘ W KTÓREJ PRZEPROWADZANE JEST KOLOKWIUM ĆWICZENIOWE (LUB JEGO POPRAWA), MA OBOWIĄZEK POSIADANIA LEGITYMACJI STUDENCKIEJ. BRAK WEWNĘTRZNEGO DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SKUTKUJE NIEDOPUSZCZENIEM DO ZDAWANIA KOLOKWIUM.
 • Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, można mieć dwa nieusprawiedliwione nieobecności. Usprawiedliwienie nieobecności - jedynie na podstawie zaświadczenia od lekarza.
 • Konieczne jest zaliczenie dwóch kolokwiów. Zakres pierwszego kolokwium: gaz doskonały i jego przemiany, zasady termodynamiki, równanie przewodnictwa cieplnego, hydrostatyka - ruch ciał w ośrodku lepkim. Zakres drugiego kolokwium: hydrostatyka - równanie Bernouliego, pole grawitacyjne. Pierwsze kolokwium jest na 8 spotkaniu, drugie na 15 spotkaniu.
 • Poprawy kolokwiów odbywają się w ustalonym wcześniej terminie poza zajęciami. Każdy ma prawo poprawiać każde kolokwium po razie. Spodziewany termin poprawy pierwszego kolokwium: początek grudnia. Spodziewany termin poprawy drugiego kolokwium: pierwszy tydzień sesji. Ponadto w sesji (drugim bądź trzecim tygodniu) będzie jeszcze jeden (ostatni) termin na poprawę zaległości (pierwsze kolokwium, drugie, bądź oba (tzw: rozbójnik), w zależności od potrzeb)
 • Poprawia się jedynie ocenę niedostateczną. Nie są przewidywane poprawy ocen pozytywnych.
 • Na każdym kolokwium są trzy zadania, oceniane na punkty. Maksymalna ilość punktów to 10. Zaliczenie (na 3=) daje 5,25 punkta, czyli ponad 50%.
 • Ściąganie podczas kolokwiów skutkuje uzyskaniem oceny 2 z kolokwium i zgłoszeniem faktu ściągania do Dziekanatu wydziału.

Zasady zaliczenia laboratoriów: 

 • Pracuje się w zespołach trzyosobowych (wyjątkowo: dwuosobowych). Trzeba wykonać 5 laboratoriów i przynieść ze wszystkich z nich sprawozdania. Pierwsze dwa sprawozdania są zespołowe, następne trzy są dzielone pomiędzy członków zespołu (dla zespołów dwuosobowych rozkład sprawozdań to trzy zespołowe i dwa dzielone).
 • Opcjonalnie: odpowiedź z teorii wybranej przez prowadzącego. Odpowiedź taka może podnieść ocenę końcową, ale też może taką ocenę obniżyć. Chęć podejścia do odpowiedzi musi być zawczasu zgłoszona, ale nie później, niż do 20 grudnia. Odpowiadamy na zajęciach, nie na konsultacjach.
 • Ocenę końcową można podnieść lub obniżyć dzięki ocenie aktywności na zajęciach i stopnia przygotowania do zajęć (wejściówki, co najmniej trzykrotnie dla każdego zespołu w czasie semestru).
 • Na ocenę sprawozdania składają się elementy wypunktowane na stronie tytułowej sprawozdania (dostępnej na stronie laboratorium CMF).

______________________________________________________________________________________

DLA STUDENTÓW KOLEGIUM GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ:

Zasady zaliczenia przedmiotu:

 • Aby zaliczyć fizykę, należy zaliczyć kolokwium wykładowe i laboratoria. Ocena zbiorcza jest średnią arytmetyczną a obu ocen składowych.

Zasady zaliczenia wykładu: 

 • KAŻDY STUDENT PRZED WEJŚCIEM NA SALĘ W KTÓREJ PRZEPROWADZANE JEST KOLOKWIUM ZALICZENIOWE (LUB JEGO POPRAWA), MA OBOWIĄZEK POSIADANIA LEGITYMACJI STUDENCKIEJ. BRAK WEWNĘTRZNEGO DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SKUTKUJE NIEDOPUSZCZENIEM DO ZDAWANIA KOLOKWIUM.
 • Wykład zaliczany jest na podstawie oceny z kolokwium wykładowego, które odbywa się pod koniec semestru. 
 • Na kolokwium są dwa pytania z listy pytań. Lista zostanie opublikowana około 20 grudnia, przed Świętami Bożego Narodzenia.
 • Przewidywane są 3 poprawy kolokwium wykładowego. Pierwsza poprawa w pierwszym tygodniu sesji, druga poprawa - w sesji poprawkowej, trzecia poprawa - w sesji letniej.
 • Ściąganie podczas egzaminu skutkuje wystawieniem oceny 2 i powiadomieniem o tym fakcie Dziekanatu wydziału.
 • Materiał do egzaminu w całości wykładany jest podczas semestru. Osoby pragnące poszerzyć wiedzę teoretyczną powinny zaglądać do pozycji z literatury podanych podczas pierwszego wykładu ("Fizyka" Resnicka i Hallidaya, "Kurs Fizyki", tomu I-III, Jaworski, Dietłaf). Sugerowane zbiory zadań to "Zadania z Fizyki" Gonczarenki, oraz "Zadania z Fizyki", Bendrikowa.

Zasady przepisywania ocen:

 • Studenci, którzy zaliczyli składową przedmiotu (wykład bądź laboratorium) w poprzednich latach (na Gospodarce Przestrzennej) ale chcą poprawić ocenę, mają do tego pełne prawo. Studenci, którzy zaliczyli składową przedmiotu (wykład bądź laboratorium) i nie chcą jej poprawiać, mają obowiązek zgłosić ten fakt na pierwszym bądź drugim wykładzie w semestrze. Następnie mają obowiązek wysłać na adres adam.chudecki@p.lodz.pl wiadomość z wnioskiem o przepisanie oceny. E-mail zwrotny ode mnie jest ostatecznym potwierdzeniem, że ocena z roku poprzedniego zostanie przepisana. UWAGA: Oceny 3- i 3= nie są przepisywane.
 • Studenci, którzy zaliczyli składową przedmiotu (wykład bądź ćwiczenia) będąc studentami innego kierunku niż Gospodarka Przestrzenna i chcą uzyskać przepisanie oceny ze składowej przedmiotu bądź z całości, mają obowiązek zgłosić ten fakt na pierwszym bądź drugim wykładzie w semestrze. Następnie mają obowiązek wysłać na adres adam.chudecki@p.lodz.pl wiadomość z wnioskiem o przepisanie oceny, dowód, że rzeczywiście składową bądź całość zaliczyli (może to być skan karty ocen bądź e-mail od ich prowadzącego z potwierdzeniem) oraz - co bardzo ważne - link do karty przedmiotu, który zaliczyli. W takim przypadku konieczne jest bowiem porównanie, jak bardzo fizyka, którą zaliczali różni się od fizyki na Gospodarce Przestrzennej. W przypadku niewielkich różnic, ocena zostanie przepisana, w przypadku różnic znaczących, studenci są zobowiązani do zaliczania fizyki na GP od podstaw. E-mail zwrotny ode mnie jest ostatecznym potwierdzeniem, że ocena z roku poprzedniego zostanie przepisana. UWAGA: Oceny 3- i 3= nie są przepisywane.

Zasady zaliczenia laboratoriów: 

 • Jest 12 ćwiczeń, dla zaliczenia wszystkie muszą być wykonane, wszystkie sprawozdania muszą być dostarczone i zaliczone .

 • Sprawozdania zaliczane są na ocenę, skala ocen cząstkowych zmienia się co 0,25 punkta.

 • Pierwszych 6 sprawozdań to sprawozdania zespołowe, ocena z nich liczy się dla całego zespołu, następnych 6 sprawozdań dzielone jest pomiędzy 3 osoby z zespołu (czyli każda osoba wykonuje samodzielnie 2 sprawozdania i ocena z nich liczy się tylko jej).

 • Jeśli kogoś nie było na ćwiczeniu, odrabia je i przynosi swoje własne sprawozdanie, oceniane oddzielnie.

 • Ocena końcowa to średnia ze wszystkich ocen cząstkowych.

 • Ocena końcowa może zostać podwyższona lub obniżona o maksymalnie 0,2 punkta. Decyzję podejmuje prowadzący laboratoria, oceniając pracę studenta podczas trwania semestru.

 • Kolokwia ustne nie są wymagane. Student ma prawo do takiej odpowiedzi, jeśli wyrazi odpowiednio wcześniej ochotę na zdawanie kolokwium w celu podwyższenia oceny końcowej (ale nie więcej, niż 0,25 punkta). UWAGA: Jeśli odpowiedź teoretyczna będzie słaba, prowadzący ma prawo obniżyć ocenę o 0,25 punkta.

 • Sprawozdania niesamodzielne, ściągnięte z internetu lub skopiowane od innych zespołów są oceniane na 2.

 • Szczególnie ważna jest umiejętność poprawnego zaokrąglenia błędu i wyniku, oraz ich poprawny zapis.

 • Każdy zespół powinien spodziewać się "wejściówek" - krótkich ustnych kolokwiów przed rozpoczęciem ćwiczenia. Rażąca niewiedza uprawnia prowadzącego do usunięcia zespołu z laboratorium.

 • Trzy nieobecności = skreślenie z listy.

__________________________________________________________________________________

Szczegóły użytkownika

 • Kraj
  Polska
 • Miasto
  Łódź
 • Wydział
  CMF

Inne